Home » HTML » Varian ASCII lebar penuh – Simbol HTML

Varian ASCII lebar penuh – Simbol HTML

Kode simbol html Fullwidth ASCII variants atau yang sering kita sebut Varian ASCII lebar penuh, cek berbagai kode css, html, atau kode unicode hingga hexcodenya..

Varian ASCII lebar penuh / Fullwidth ASCII variants

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
!\FF01!U+0FF01Tanda Seru Lebar Penuh
"\FF02"U+0FF02Tanda Kutip Lebar Penuh
#\FF03#U+0FF03Tanda Nomor Lebar Penuh
$\FF04$U+0FF04Tanda Dolar Lebar Penuh
%\FF05%U+0FF05Tanda Persen Lebar Penuh
&\FF06&U+0FF06Ampersand Lebar Penuh
'\FF07'U+0FF07Tanda Kutip Lebar Penuh
(\FF08(U+0FF08Tanda Kurung Kiri Lebar Penuh
)\FF09)U+0FF09Tanda Kurung Kanan Lebar Penuh
*\FF0A*U+0FF0ATanda Bintang Lebar Penuh
+\FF0B+U+0FF0BTanda Plus Lebar Penuh
,\FF0C,U+0FF0CKoma Lebar Penuh
-\FF0D-U+0FF0DTanda Hubung Lebar Penuh-Minus
.\FF0E.U+0FF0ETitik Penuh Lebar Penuh
/\FF0F/U+0FF0FSolidus Lebar Penuh
0\FF100U+0FF10Angka Nol Lebar Penuh
1\FF111U+0FF11Digit Lebar Penuh Satu
2\FF122U+0FF12Digit Lebar Penuh Dua
3\FF133U+0FF13Digit Lebar Penuh Tiga
4\FF144U+0FF14Digit Lebar Penuh Empat
5\FF155U+0FF15Digit Lebar Penuh Lima
6\FF166U+0FF16Digit Lebar Penuh Enam
7\FF177U+0FF17Digit Lebar Penuh Tujuh
8\FF188U+0FF18Digit Lebar Penuh Delapan
9\FF199U+0FF19Digit Sembilan Lebar Penuh
:\FF1A:U+0FF1ATitik Dua Lebar Penuh
;\FF1B;U+0FF1BTitik Koma Lebar Penuh
<\FF1C<U+0FF1CLebar Penuh Kurang Dari Tanda
=\FF1D=U+0FF1DTanda Sama Dengan Lebar Penuh
>\FF1E>U+0FF1ELebar Penuh Lebih Besar Dari Tanda
?\FF1F?U+0FF1FTanda Tanya Lebar Penuh
@\FF20@U+0FF20Komersial Lebar Penuh Di
A\FF21AU+0FF21Huruf Kapital Latin Lebar Penuh A
B\FF22BU+0FF22Huruf Kapital Latin Lebar Penuh B
C\FF23CU+0FF23Huruf Kapital Latin Lebar Penuh C
D\FF24DU+0FF24Huruf Kapital Latin Lebar Penuh D
E\FF25EU+0FF25Huruf Kapital Latin Lebar Penuh E
F\FF26FU+0FF26Huruf Kapital Latin Lebar Penuh F
G\FF27GU+0FF27Huruf Kapital Latin Lebar Penuh G
H\FF28HU+0FF28Huruf Kapital Latin Lebar Penuh H
I\FF29IU+0FF29Huruf Kapital Latin Lebar Penuh I
J\FF2AJU+0FF2AHuruf Kapital Latin Lebar Penuh J
K\FF2BKU+0FF2BHuruf Kapital Latin Lebar Penuh K
L\FF2CLU+0FF2CHuruf Kapital Latin Lebar Penuh L
M\FF2DMU+0FF2DHuruf Kapital Latin Lebar Penuh M
N\FF2ENU+0FF2EHuruf Kapital Latin Lebar Penuh N
O\FF2FOU+0FF2FHuruf Kapital Latin Lebar Penuh O
P\FF30PU+0FF30Huruf Kapital Latin Lebar Penuh P
Q\FF31QU+0FF31Huruf Kapital Latin Lebar Penuh Q
R\FF32RU+0FF32Huruf Kapital Latin Lebar Penuh R
S\FF33SU+0FF33Huruf Kapital Latin Lebar Penuh S
T\FF34TU+0FF34Huruf Kapital Latin Lebar Penuh T
U\FF35UU+0FF35Huruf Kapital Latin Lebar Penuh U
V\FF36VU+0FF36Huruf Kapital Latin Lebar Penuh V
W\FF37WU+0FF37Huruf Kapital Latin Lebar Penuh W
X\FF38XU+0FF38Huruf Kapital Latin Lebar Penuh X
Y\FF39YU+0FF39Huruf Kapital Latin Lebar Penuh Y
Z\FF3AZU+0FF3AHuruf Kapital Latin Lebar Penuh Z
[\FF3B[U+0FF3BKurung Siku Kiri Lebar Penuh
\\FF3C\U+0FF3CSolidus Terbalik Lebar Penuh
]\FF3D]U+0FF3DKurung Siku Kanan Lebar Penuh
^\FF3E^U+0FF3EAksen Sirkumfleksa Lebar Penuh
__\FF3F_U+0FF3FGaris Rendah Lebar Penuh
`\FF40`U+0FF40Aksen Kuburan Lebar Penuh
a\FF41aU+0FF41Huruf Kecil Latin Lebar Penuh A
b\FF42bU+0FF42Huruf Kecil Latin Lebar Penuh B
c\FF43cU+0FF43Huruf Kecil Latin Lebar Penuh C
d\FF44dU+0FF44Huruf Kecil Latin Lebar Penuh D
e\FF45eU+0FF45Huruf Kecil Latin Lebar Penuh E
f\FF46fU+0FF46Huruf Kecil Latin Lebar Penuh F
g\FF47gU+0FF47Huruf Kecil Latin Lebar Penuh G
h\FF48hU+0FF48Huruf Kecil Latin Lebar Penuh H
i\FF49iU+0FF49Huruf Kecil Latin Lebar Penuh I
j\FF4AjU+0FF4AHuruf Kecil Latin Lebar Penuh J
k\FF4BkU+0FF4BHuruf Kecil Latin Lebar Penuh K
l\FF4ClU+0FF4CHuruf Kecil Latin Lebar Penuh L
m\FF4DmU+0FF4DHuruf Kecil Latin Lebar Penuh M
n\FF4EnU+0FF4EHuruf Kecil Latin Lebar Penuh N
o\FF4FoU+0FF4FHuruf Kecil Latin Lebar Penuh O
p\FF50pU+0FF50Huruf Kecil Latin Lebar Penuh P
q\FF51qU+0FF51Huruf Kecil Latin Lebar Penuh Q
r\FF52rU+0FF52Huruf Kecil Latin Lebar Penuh R
s\FF53sU+0FF53Huruf Kecil Latin Lebar Penuh S
t\FF54tU+0FF54Huruf Kecil Latin Lebar Penuh T
u\FF55uU+0FF55Huruf Kecil Latin Lebar Penuh U
v\FF56vU+0FF56Huruf Kecil Latin Lebar Penuh V
w\FF57wU+0FF57Huruf Kecil Latin Lebar Penuh W
x\FF58xU+0FF58Huruf Kecil Latin Lebar Penuh X
y\FF59yU+0FF59Huruf Kecil Latin Lebar Penuh Y
z\FF5AzU+0FF5AHuruf Kecil Latin Lebar Penuh Z
{\FF5B{U+0FF5BKurung Kurawal Kiri Lebar Penuh
|\FF5C|U+0FF5CGaris Vertikal Lebar Penuh
}\FF5D}U+0FF5DKurung Kurawal Kanan Lebar Penuh
~\FF5E~U+0FF5ETilde Lebar Penuh

You may also like