Home » HTML » Simbol Ascii – Simbol HTML

Simbol Ascii – Simbol HTML

Kode simbol html untuk kategori ASCII Symbols atau yang sering kita sebut Simbol Ascii cek dan pelajari kode pemrograman, css, unicode, dan bahasa pemrograman lain untuk simbol-simbol yang ada di HTMl.

Gambar grafis untuk kode kontrol / Graphic pictures for control codes

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
␀\2400␀U+02400Simbol Untuk Nol
␁\2401␁U+02401Simbol Untuk Memulai Heading
␂\2402␂U+02402Simbol Untuk Memulai Teks
␃\2403␃U+02403Simbol Untuk Akhir Teks
␄\2404␄U+02404Simbol Untuk Akhir Transmisi
␅\2405␅U+02405Simbol Untuk Penyelidikan
␆\2406␆U+02406Simbol Untuk Mengakui
␇\2407␇U+02407Simbol Untuk Bel
␈\2408␈U+02408Simbol Spasi Mundur
␉\2409␉U+02409Simbol Untuk Tabulasi Horizontal
␊\240A␊U+0240ASimbol Untuk Umpan Baris
␋\240B␋U+0240BSimbol Untuk Tabulasi Vertikal
␌\240C␌U+0240CSimbol Untuk Umpan Formulir
␍\240D␍U+0240DSimbol Untuk Kereta Kembali
␎\240E␎U+0240ESimbol Untuk Bergeser Keluar
␏\240F␏U+0240FSimbol Untuk Pergeseran Dalam
␐\2410␐U+02410Simbol Untuk Melarikan Diri Tautan Data
␑\2411␑U+02411Simbol Untuk Kontrol Perangkat Satu
␒\2412␒U+02412Simbol Untuk Kontrol Perangkat Dua
␓\2413␓U+02413Simbol Untuk Kontrol Perangkat Tiga
␔\2414␔U+02414Simbol Untuk Kontrol Perangkat Empat
␕\2415␕U+02415Simbol Untuk Pengakuan Negatif
␖\2416␖U+02416Simbol Untuk Idle Sinkron
␗\2417␗U+02417Simbol Untuk Akhir Blok Transmisi
␘\2418␘U+02418Simbol Untuk Membatalkan
␙\2419␙U+02419Simbol Untuk Akhir Media
␚\241A␚U+0241ASimbol Pengganti
␛\241B␛U+0241BSimbol Untuk Melarikan Diri
␜\241C␜U+0241CSimbol Untuk Pemisah File
␝\241D␝U+0241DSimbol Untuk Pemisah Grup
␞\241E␞U+0241ESimbol Untuk Pemisah Rekaman
␟\241F␟U+0241FSimbol Untuk Unit Pemisah
␠\2420␠U+02420Simbol Untuk Ruang
␡\2421␡U+02421Simbol Untuk Menghapus
␤\2424␤U+02424Simbol Untuk Baris Baru

Simbol papan ketik / Keyboard symbol

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
␥\2425␥U+02425Simbol Untuk Menghapus Formulir Dua, Dari Iso 9995-7, Simbol Keyboard Untuk Penghapusan Yang Tidak Dapat Dibatalkan

Simbol khusus untuk kode kontrol / Specific symbol for control code

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
␦\2426␦U+02426Simbol Pengganti Bentuk Dua, Dari Iso 2047

1. Karakter kontrol ASCII / 1. ASCII control characters

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
�\0000�U+00000Batal
\0001U+00001Awal Tajuk
\0002U+00002Awal Teks
\0003U+00003Akhir Teks
\0004U+00004Akhir Transmisi
\0005U+00005Pertanyaan
\0006U+00006Mengakui
\0007U+00007Lonceng
\0008U+00008Menghapus
		\0009	U+00009Tabulasi Karakter


\000A
U+0000AUmpan Baris (Jika)
\000BU+0000BTabulasi Garis
\000CU+0000CUmpan Formulir (Ff)

\000D
U+0000DKereta Kembali (Cr)
\000EU+0000EBergeser Keluar
\000FU+0000FBergeser Masuk
\0010U+00010Pelarian Tautan Data
\0011U+00011Kontrol Perangkat Satu
\0012U+00012Kontrol Perangkat Dua
\0013U+00013Kontrol Perangkat Tiga
\0014U+00014Kontrol Perangkat Empat
\0015U+00015Pengakuan Negatif
\0016U+00016Siaga Sinkron
\0017U+00017Akhir Blok Transmisi
\0018U+00018Membatalkan
\0019U+00019Akhir Menengah
\001AU+0001APengganti
\001BU+0001BMelarikan Diri
\001CU+0001CPemisah Informasi Empat, Pemisah File (Fs)
\001DU+0001DPemisah Informasi Tiga, Pemisah Grup (Gs)
\001EU+0001EPemisah Informasi Dua, Pemisah Catatan (Rs)
\001FU+0001FPemisah Informasi Satu, Pemisah Unit (Kami)

2. Tanda baca dan simbol ASCII / 2. ASCII punctuation and symbols

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
 \0020 U+00020Ruang, Terkadang Dianggap Sebagai Kode Kontrol
!!!\0021!U+00021Tanda Seru, Faktoria, Bang
"""\0022"U+00022Tanda Kutip, Netral (Vertikal), Digunakan Sebagai Tanda Kutip Pembuka Atau Penutup
###\0023#U+00023Tanda Nomor
$$$\0024$U+00024Tanda Dollar
%%%\0025%U+00025Tanda Persen
&&&\0026&U+00026Simbol Untuk & (Dan)
'''\0027'U+00027Apostrof
(((\0028(U+00028Tanda Kurung Kiri
)))\0029)U+00029Kurung Kanan
***\002A*U+0002AAsterisk
+++\002B+U+0002BTanda Tambah
,,,\002C,U+0002C
--\002D-U+0002DTanda Hubung-Minus
...\002E.U+0002ETitik
///\002F/U+0002FSolidus

3. Digit ASCII / 3. ASCII digits

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
00\00300U+00030Angka Nol
11\00311U+00031Angka Satu
22\00322U+00032Angka Dua
33\00333U+00033Angka Tiga
44\00344U+00034Angka Empat
55\00355U+00035Angka Lima
66\00366U+00036Angka Enam
77\00377U+00037Angka Tujuh
88\00388U+00038Angka Delapan
99\00399U+00039Angka Sembilan

4. Tanda baca dan simbol ASCII / 4. ASCII punctuation and symbols

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
:::\003A:U+0003A
;&#59;;\003B&#x3B;U+0003BTitik Koma
<&#60;&nvlt;\003C&#x3C;U+0003CTanda Kurang Dari
=&#61;&equals;\003D&#x3D;U+0003DTanda Sama Dengan
>&#62;&nvgt;\003E&#x3E;U+0003ETanda Lebih Besar Dari
?&#63;&quest;\003F&#x3F;U+0003FTanda Tanya
@&#64;&commat;\0040&#x40;U+00040Komersial Di

5. Huruf Latin Huruf Besar / 5. Uppercase Latin alphabet

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
A&#65;\0041&#x41;U+00041Huruf Kapital Latin A
B&#66;\0042&#x42;U+00042Huruf Kapital Latin B
C&#67;\0043&#x43;U+00043Huruf Kapital Latin C
D&#68;\0044&#x44;U+00044Huruf Kapital Latin D
E&#69;\0045&#x45;U+00045Huruf Kapital Latin E
F&#70;\0046&#x46;U+00046Huruf Kapital Latin F
G&#71;\0047&#x47;U+00047Huruf Kapital Latin G
H&#72;\0048&#x48;U+00048Huruf Kapital Latin H
I&#73;\0049&#x49;U+00049Huruf Kapital Latin I
J&#74;\004A&#x4A;U+0004AHuruf Kapital Latin J
K&#75;\004B&#x4B;U+0004BHuruf Kapital Latin K
L&#76;\004C&#x4C;U+0004CHuruf Kapital Latin L
M&#77;\004D&#x4D;U+0004DHuruf Kapital Latin M
N&#78;\004E&#x4E;U+0004EHuruf Kapital Latin N
O&#79;\004F&#x4F;U+0004FHuruf Kapital Latin O
P&#80;\0050&#x50;U+00050Huruf Kapital Latin P
Q&#81;\0051&#x51;U+00051Huruf Kapital Latin Q
R&#82;\0052&#x52;U+00052Huruf Kapital Latin R
S&#83;\0053&#x53;U+00053Huruf Kapital Latin S
T&#84;\0054&#x54;U+00054Huruf Kapital Latin T
U&#85;\0055&#x55;U+00055Huruf Kapital Latin U
V&#86;\0056&#x56;U+00056Huruf Kapital Latin V
W&#87;\0057&#x57;U+00057Huruf Kapital Latin W
X&#88;\0058&#x58;U+00058Huruf Kapital Latin X
Y&#89;\0059&#x59;U+00059Huruf Kapital Latin Y
Z&#90;\005A&#x5A;U+0005AHuruf Kapital Latin Z

6. Tanda baca dan simbol ASCII / 6. ASCII punctuation and symbols

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
[&#91;&lsqb;\005B&#x5B;U+0005BKurung Siku Kiri
\&#92;&bsol;\005C&#x5C;U+0005CSolidus Terbalik
]&#93;&rsqb;\005D&#x5D;U+0005DKurung Siku Kanan
^&#94;&Hat;\005E&#x5E;U+0005EAksen Sirkumfleksa
_&#95;&UnderBar;\005F&#x5F;U+0005FGaris Rendah
`&#96;&grave;\0060&#x60;U+00060Aksen Serius

7. Huruf latin huruf kecil / 7. Lowercase Latin alphabet

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
a&#97;\0061&#x61;U+00061Huruf Kecil Latin A
b&#98;\0062&#x62;U+00062Huruf Kecil Latin B
c&#99;\0063&#x63;U+00063Huruf Kecil Latin C
d&#100;\0064&#x64;U+00064Huruf Kecil Latin D
e&#101;\0065&#x65;U+00065Huruf Kecil Latin E
f&#102;&fjlig;\0066&#x66;U+00066Huruf Kecil Latin F
g&#103;\0067&#x67;U+00067Huruf Kecil Latin G
h&#104;\0068&#x68;U+00068Huruf Kecil Latin H
i&#105;\0069&#x69;U+00069Huruf Kecil Latin I
j&#106;\006A&#x6A;U+0006AHuruf Kecil Latin J
k&#107;\006B&#x6B;U+0006BHuruf Kecil Latin K
l&#108;\006C&#x6C;U+0006CHuruf Kecil Latin L
m&#109;\006D&#x6D;U+0006DHuruf Kecil Latin M
n&#110;\006E&#x6E;U+0006EHuruf Kecil Latin N
o&#111;\006F&#x6F;U+0006FHuruf Kecil Latin O
p&#112;\0070&#x70;U+00070Huruf Kecil Latin P
q&#113;\0071&#x71;U+00071Huruf Kecil Latin Q
r&#114;\0072&#x72;U+00072Huruf Kecil Latin R
s&#115;\0073&#x73;U+00073Huruf Kecil Latin S
t&#116;\0074&#x74;U+00074Huruf Kecil Latin T
u&#117;\0075&#x75;U+00075Huruf Kecil Latin U
v&#118;\0076&#x76;U+00076Huruf Kecil Latin V
w&#119;\0077&#x77;U+00077Huruf Kecil Latin W
x&#120;\0078&#x78;U+00078Huruf Kecil Latin X
y&#121;\0079&#x79;U+00079Huruf Kecil Latin Y
z&#122;\007A&#x7A;U+0007AHuruf Kecil Latin Z

8. Tanda baca dan simbol ASCII / 8. ASCII punctuation and symbols

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
{&#123;&lcub;\007B&#x7B;U+0007BKurung Kurawal Kiri
|&#124;&VerticalLine;\007C&#x7C;U+0007CGaris Vertikal
}&#125;&rcub;\007D&#x7D;U+0007DKurung Kurawal Kanan
~&#126;\007E&#x7E;U+0007EPasang Surut

9. Karakter kontrol / 9. Control character

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
&#127;\007F&#x7F;U+0007FMenghapus

Varian ASCII lebar penuh / Fullwidth ASCII variants

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
&#65281;\FF01&#xFF01;U+0FF01Tanda Seru Lebar Penuh
&#65282;\FF02&#xFF02;U+0FF02Tanda Kutip Lebar Penuh
&#65283;\FF03&#xFF03;U+0FF03Tanda Nomor Lebar Penuh
&#65284;\FF04&#xFF04;U+0FF04Tanda Dolar Lebar Penuh
&#65285;\FF05&#xFF05;U+0FF05Tanda Persen Lebar Penuh
&#65286;\FF06&#xFF06;U+0FF06Ampersand Lebar Penuh
&#65287;\FF07&#xFF07;U+0FF07Tanda Kutip Lebar Penuh
&#65288;\FF08&#xFF08;U+0FF08Tanda Kurung Kiri Lebar Penuh
&#65289;\FF09&#xFF09;U+0FF09Tanda Kurung Kanan Lebar Penuh
&#65290;\FF0A&#xFF0A;U+0FF0ATanda Bintang Lebar Penuh
&#65291;\FF0B&#xFF0B;U+0FF0BTanda Plus Lebar Penuh
&#65292;\FF0C&#xFF0C;U+0FF0CKoma Lebar Penuh
&#65293;\FF0D&#xFF0D;U+0FF0DTanda Hubung Lebar Penuh-Minus
&#65294;\FF0E&#xFF0E;U+0FF0ETitik Penuh Lebar Penuh
&#65295;\FF0F&#xFF0F;U+0FF0FSolidus Lebar Penuh
&#65296;\FF10&#xFF10;U+0FF10Angka Nol Lebar Penuh
&#65297;\FF11&#xFF11;U+0FF11Digit Lebar Penuh Satu
&#65298;\FF12&#xFF12;U+0FF12Digit Lebar Penuh Dua
&#65299;\FF13&#xFF13;U+0FF13Digit Lebar Penuh Tiga
&#65300;\FF14&#xFF14;U+0FF14Digit Lebar Penuh Empat
&#65301;\FF15&#xFF15;U+0FF15Digit Lebar Penuh Lima
&#65302;\FF16&#xFF16;U+0FF16Digit Lebar Penuh Enam
&#65303;\FF17&#xFF17;U+0FF17Digit Lebar Penuh Tujuh
&#65304;\FF18&#xFF18;U+0FF18Digit Lebar Penuh Delapan
&#65305;\FF19&#xFF19;U+0FF19Digit Sembilan Lebar Penuh
&#65306;\FF1A&#xFF1A;U+0FF1ATitik Dua Lebar Penuh
&#65307;\FF1B&#xFF1B;U+0FF1BTitik Koma Lebar Penuh
&#65308;\FF1C&#xFF1C;U+0FF1CLebar Penuh Kurang Dari Tanda
&#65309;\FF1D&#xFF1D;U+0FF1DTanda Sama Dengan Lebar Penuh
&#65310;\FF1E&#xFF1E;U+0FF1ELebar Penuh Lebih Besar Dari Tanda
&#65311;\FF1F&#xFF1F;U+0FF1FTanda Tanya Lebar Penuh
&#65312;\FF20&#xFF20;U+0FF20Komersial Lebar Penuh Di
&#65313;\FF21&#xFF21;U+0FF21Huruf Kapital Latin Lebar Penuh A
&#65314;\FF22&#xFF22;U+0FF22Huruf Kapital Latin Lebar Penuh B
&#65315;\FF23&#xFF23;U+0FF23Huruf Kapital Latin Lebar Penuh C
&#65316;\FF24&#xFF24;U+0FF24Huruf Kapital Latin Lebar Penuh D
&#65317;\FF25&#xFF25;U+0FF25Huruf Kapital Latin Lebar Penuh E
&#65318;\FF26&#xFF26;U+0FF26Huruf Kapital Latin Lebar Penuh F
&#65319;\FF27&#xFF27;U+0FF27Huruf Kapital Latin Lebar Penuh G
&#65320;\FF28&#xFF28;U+0FF28Huruf Kapital Latin Lebar Penuh H
&#65321;\FF29&#xFF29;U+0FF29Huruf Kapital Latin Lebar Penuh I
&#65322;\FF2A&#xFF2A;U+0FF2AHuruf Kapital Latin Lebar Penuh J
&#65323;\FF2B&#xFF2B;U+0FF2BHuruf Kapital Latin Lebar Penuh K
&#65324;\FF2C&#xFF2C;U+0FF2CHuruf Kapital Latin Lebar Penuh L
&#65325;\FF2D&#xFF2D;U+0FF2DHuruf Kapital Latin Lebar Penuh M
&#65326;\FF2E&#xFF2E;U+0FF2EHuruf Kapital Latin Lebar Penuh N
&#65327;\FF2F&#xFF2F;U+0FF2FHuruf Kapital Latin Lebar Penuh O
&#65328;\FF30&#xFF30;U+0FF30Huruf Kapital Latin Lebar Penuh P
&#65329;\FF31&#xFF31;U+0FF31Huruf Kapital Latin Lebar Penuh Q
&#65330;\FF32&#xFF32;U+0FF32Huruf Kapital Latin Lebar Penuh R
&#65331;\FF33&#xFF33;U+0FF33Huruf Kapital Latin Lebar Penuh S
&#65332;\FF34&#xFF34;U+0FF34Huruf Kapital Latin Lebar Penuh T
&#65333;\FF35&#xFF35;U+0FF35Huruf Kapital Latin Lebar Penuh U
&#65334;\FF36&#xFF36;U+0FF36Huruf Kapital Latin Lebar Penuh V
&#65335;\FF37&#xFF37;U+0FF37Huruf Kapital Latin Lebar Penuh W
&#65336;\FF38&#xFF38;U+0FF38Huruf Kapital Latin Lebar Penuh X
&#65337;\FF39&#xFF39;U+0FF39Huruf Kapital Latin Lebar Penuh Y
&#65338;\FF3A&#xFF3A;U+0FF3AHuruf Kapital Latin Lebar Penuh Z
&#65339;\FF3B&#xFF3B;U+0FF3BKurung Siku Kiri Lebar Penuh
&#65340;\FF3C&#xFF3C;U+0FF3CSolidus Terbalik Lebar Penuh
&#65341;\FF3D&#xFF3D;U+0FF3DKurung Siku Kanan Lebar Penuh
&#65342;\FF3E&#xFF3E;U+0FF3EAksen Sirkumfleksa Lebar Penuh
_&#65343;\FF3F&#xFF3F;U+0FF3FGaris Rendah Lebar Penuh
&#65344;\FF40&#xFF40;U+0FF40Aksen Kuburan Lebar Penuh
&#65345;\FF41&#xFF41;U+0FF41Huruf Kecil Latin Lebar Penuh A
&#65346;\FF42&#xFF42;U+0FF42Huruf Kecil Latin Lebar Penuh B
&#65347;\FF43&#xFF43;U+0FF43Huruf Kecil Latin Lebar Penuh C
&#65348;\FF44&#xFF44;U+0FF44Huruf Kecil Latin Lebar Penuh D
&#65349;\FF45&#xFF45;U+0FF45Huruf Kecil Latin Lebar Penuh E
&#65350;\FF46&#xFF46;U+0FF46Huruf Kecil Latin Lebar Penuh F
&#65351;\FF47&#xFF47;U+0FF47Huruf Kecil Latin Lebar Penuh G
&#65352;\FF48&#xFF48;U+0FF48Huruf Kecil Latin Lebar Penuh H
&#65353;\FF49&#xFF49;U+0FF49Huruf Kecil Latin Lebar Penuh I
&#65354;\FF4A&#xFF4A;U+0FF4AHuruf Kecil Latin Lebar Penuh J
&#65355;\FF4B&#xFF4B;U+0FF4BHuruf Kecil Latin Lebar Penuh K
&#65356;\FF4C&#xFF4C;U+0FF4CHuruf Kecil Latin Lebar Penuh L
&#65357;\FF4D&#xFF4D;U+0FF4DHuruf Kecil Latin Lebar Penuh M
&#65358;\FF4E&#xFF4E;U+0FF4EHuruf Kecil Latin Lebar Penuh N
&#65359;\FF4F&#xFF4F;U+0FF4FHuruf Kecil Latin Lebar Penuh O
&#65360;\FF50&#xFF50;U+0FF50Huruf Kecil Latin Lebar Penuh P
&#65361;\FF51&#xFF51;U+0FF51Huruf Kecil Latin Lebar Penuh Q
&#65362;\FF52&#xFF52;U+0FF52Huruf Kecil Latin Lebar Penuh R
&#65363;\FF53&#xFF53;U+0FF53Huruf Kecil Latin Lebar Penuh S
&#65364;\FF54&#xFF54;U+0FF54Huruf Kecil Latin Lebar Penuh T
&#65365;\FF55&#xFF55;U+0FF55Huruf Kecil Latin Lebar Penuh U
&#65366;\FF56&#xFF56;U+0FF56Huruf Kecil Latin Lebar Penuh V
&#65367;\FF57&#xFF57;U+0FF57Huruf Kecil Latin Lebar Penuh W
&#65368;\FF58&#xFF58;U+0FF58Huruf Kecil Latin Lebar Penuh X
&#65369;\FF59&#xFF59;U+0FF59Huruf Kecil Latin Lebar Penuh Y
&#65370;\FF5A&#xFF5A;U+0FF5AHuruf Kecil Latin Lebar Penuh Z
&#65371;\FF5B&#xFF5B;U+0FF5BKurung Kurawal Kiri Lebar Penuh
&#65372;\FF5C&#xFF5C;U+0FF5CGaris Vertikal Lebar Penuh
&#65373;\FF5D&#xFF5D;U+0FF5DKurung Kurawal Kanan Lebar Penuh
&#65374;\FF5E&#xFF5E;U+0FF5ETilde Lebar Penuh

1. Kontrol C1 / 1. C1 controls

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
€&#128;\0080&#x80;U+00080
&#129;\0081&#x81;U+00081
‚&#130;\0082&#x82;U+00082Istirahat Diizinkan Di Sini
ƒ&#131;\0083&#x83;U+00083Tidak Ada Istirahat Di Sini
„&#132;\0084&#x84;U+00084Sebelumnya Dikenal Sebagai Indeks
…&#133;\0085&#x85;U+00085Baris Berikutnya (Nel)
†&#134;\0086&#x86;U+00086Mulai Dari Area Yang Dipilih
‡&#135;\0087&#x87;U+00087Akhir Area Yang Dipilih
ˆ&#136;\0088&#x88;U+00088Set Tabulasi Karakter
‰&#137;\0089&#x89;U+00089Tabulasi Karakter Dengan Justifikasi
Š&#138;\008A&#x8A;U+0008ASet Tabulasi Garis
‹&#139;\008B&#x8B;U+0008BSebagian Baris Ke Depan
Œ&#140;\008C&#x8C;U+0008CGaris Parsial Mundur
&#141;\008D&#x8D;U+0008DUmpan Garis Terbalik
Ž&#142;\008E&#x8E;U+0008ESatu Shift Dua
&#143;\008F&#x8F;U+0008FSatu Shift Tiga
&#144;\0090&#x90;U+00090String Kontrol Perangkat
‘&#145;\0091&#x91;U+00091Penggunaan Pribadi Satu
’&#146;\0092&#x92;U+00092Penggunaan Pribadi Dua
“&#147;\0093&#x93;U+00093Atur Status Transmisi
”&#148;\0094&#x94;U+00094Batalkan Karakter
•&#149;\0095&#x95;U+00095Pesan Menunggu
–&#150;\0096&#x96;U+00096Mulai Dari Area Yang Dijaga
—&#151;\0097&#x97;U+00097Ujung Area Yang Dijaga
˜&#152;\0098&#x98;U+00098Awal Dari String
™&#153;\0099&#x99;U+00099
š&#154;\009A&#x9A;U+0009APengenalan Karakter Tunggal
›&#155;\009B&#x9B;U+0009BPengantar Urutan Kontrol
œ&#156;\009C&#x9C;U+0009CTerminator String
&#157;\009D&#x9D;U+0009DPerintah Sistem Operasi
ž&#158;\009E&#x9E;U+0009EPesan Privasi
Ÿ&#159;\009F&#x9F;U+0009FPerintah Program Aplikasi

2. Tanda baca dan simbol Latin-1 / 2. Latin-1 punctuation and symbols

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
 &#160;&NonBreakingSpace;\00A0&#xA0;U+000A0Ruang Tanpa Istirahat
¡&#161;&iexcl;\00A1&#xA1;U+000A1Tanda Seru Terbalik
¢&#162;&cent;\00A2&#xA2;U+000A2Tanda Sen
£&#163;&pound;\00A3&#xA3;U+000A3Tanda Pound
¤&#164;&curren;\00A4&#xA4;U+000A4Tanda Mata Uang
¥&#165;&yen;\00A5&#xA5;U+000A5Tanda Yen
¦&#166;\00A6&#xA6;U+000A6Batang Patah, Batang Vertikal Patah (1.0)
§&#167;\00A7&#xA7;U+000A7Tanda Bagian
¨&#168;\00A8&#xA8;U+000A8Diaeresis, Ini Adalah Karakter Spasi
©&#169;\00A9&#xA9;U+000A9Tanda Hak Cipta
ª&#170;\00AA&#xAA;U+000AAIndikator Ordinal Feminin
«&#171;\00AB&#xAB;U+000ABTanda Kutip Sudut Ganda Menunjuk Ke Kiri, Guillemet Kiri
¬&#172;\00AC&#xAC;U+000ACBukan Tanda, Tanda Hubung Miring (Dalam Tipografi)
­&#173;\00AD&#xAD;U+000ADTanda Hubung Lunak, Tanda Hubung Pilihan
®&#174;\00AE&#xAE;U+000AETanda Terdaftar, Tanda Merek Dagang Terdaftar (1.0)
¯&#175;\00AF&#xAF;U+000AFMacron, Overline, Apl Overbar
°&#176;\00B0&#xB0;U+000B0Tanda Derajat
±&#177;\00B1&#xB1;U+000B1Tanda Plus-Minus
²&#178;\00B2&#xB2;U+000B2Superskrip Dua
³&#179;\00B3&#xB3;U+000B3Superskrip Tiga
´&#180;\00B4&#xB4;U+000B4Aksen Akut, Ini Adalah Karakter Spasi
µ&#181;\00B5&#xB5;U+000B5Tanda Mikro
&#182;\00B6&#xB6;U+000B6Tanda Pilcrow, Tanda Paragraf
·&#183;\00B7&#xB7;U+000B7Titik Tengah, Titik Tengah (Dalam Tipografi), Koma Georgian
¸&#184;\00B8&#xB8;U+000B8Cedilla
¹&#185;\00B9&#xB9;U+000B9Superskrip Satu
º&#186;\00BA&#xBA;U+000BAIndikator Ordinal Maskulin
»&#187;\00BB&#xBB;U+000BBTanda Kutip Sudut Ganda Menunjuk Kanan, Guillemet Kanan

3. Pecahan vulgar / 3. Vulgar fractions

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
¼&#188;\00BC&#xBC;U+000BCPecahan Vulgar Seperempat
½&#189;\00BD&#xBD;U+000BDPecahan Vulgar Satu Setengah
¾&#190;\00BE&#xBE;U+000BEPecahan Vulgar Tiga Perempat

4. Tanda Baca / 4. Punctuation

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
¿&#191;\00BF&#xBF;U+000BFTanda Tanya Terbalik, Tanda Tanya Berubah

5. Surat / 5. Letters

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
À&#192;\00C0&#xC0;U+000C0Huruf Kapital Latin A Dengan Kuburan
Á&#193;\00C1&#xC1;U+000C1Huruf Kapital Latin A Dengan Akut
Â&#194;\00C2&#xC2;U+000C2Huruf Kapital Latin A Dengan Circumflex
Ã&#195;\00C3&#xC3;U+000C3Huruf Kapital Latin A Dengan Tilde
Ä&#196;\00C4&#xC4;U+000C4Huruf Kapital Latin A Dengan Diaeresis
Å&#197;\00C5&#xC5;U+000C5Huruf Kapital Latin A Dengan Cincin Di Atas
Æ&#198;\00C6&#xC6;U+000C6Huruf Kapital Latin Ae, Huruf Kapital Latin Ligature Ae (1.1)
Ç&#199;\00C7&#xC7;U+000C7Huruf Kapital Latin C Dengan Cedilla
È&#200;\00C8&#xC8;U+000C8Huruf Kapital Latin E Dengan Kuburan
É&#201;\00C9&#xC9;U+000C9Huruf Kapital Latin E Dengan Akut
Ê&#202;\00CA&#xCA;U+000CAHuruf Kapital Latin E Dengan Circumflex
Ë&#203;\00CB&#xCB;U+000CBHuruf Kapital Latin E Dengan Diaeresis
Ì&#204;\00CC&#xCC;U+000CCHuruf Kapital Latin I Dengan Kuburan
Í&#205;\00CD&#xCD;U+000CDHuruf Kapital Latin I Dengan Akut
Î&#206;\00CE&#xCE;U+000CEHuruf Kapital Latin I Dengan Circumflex
Ï&#207;\00CF&#xCF;U+000CFHuruf Kapital Latin I Dengan Diaeresis
Ð&#208;\00D0&#xD0;U+000D0Huruf Kapital Latin Eth
Ñ&#209;\00D1&#xD1;U+000D1Huruf Kapital Latin N Dengan Tilde
Ò&#210;\00D2&#xD2;U+000D2Huruf Kapital Latin O Dengan Kuburan
Ó&#211;\00D3&#xD3;U+000D3Huruf Kapital Latin O Dengan Akut
Ô&#212;\00D4&#xD4;U+000D4Huruf Kapital Latin O Dengan Circumflex
Õ&#213;\00D5&#xD5;U+000D5Huruf Kapital Latin O Dengan Tilde
Ö&#214;\00D6&#xD6;U+000D6Huruf Kapital Latin O Dengan Diaeresis

6. Operator matematika / 6. Mathematical operator

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
×&#215;\00D7&#xD7;U+000D7Tanda Perkalian, Notasi Z Produk Kartesius

7. Surat / 7. Letters

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
Ø&#216;\00D8&#xD8;U+000D8Huruf Kapital Latin O Dengan Stroke
Ù&#217;\00D9&#xD9;U+000D9Huruf Kapital Latin U Dengan Kuburan
Ú&#218;\00DA&#xDA;U+000DAHuruf Kapital Latin U Dengan Akut
Û&#219;\00DB&#xDB;U+000DBHuruf Kapital Latin U Dengan Circumflex
Ü&#220;\00DC&#xDC;U+000DCHuruf Kapital Latin U Dengan Diaeresis
Ý&#221;\00DD&#xDD;U+000DDHuruf Kapital Latin Y Dengan Akut
Þ&#222;\00DE&#xDE;U+000DEHuruf Kapital Latin Duri
ß&#223;\00DF&#xDF;U+000DFHuruf Kecil Latin Sharp S, Eszett
à&#224;\00E0&#xE0;U+000E0Huruf Kecil Latin A Dengan Kuburan
á&#225;\00E1&#xE1;U+000E1Huruf Kecil Latin A Dengan Akut
â&#226;\00E2&#xE2;U+000E2Huruf Kecil Latin A Dengan Circumflex
ã&#227;\00E3&#xE3;U+000E3Huruf Kecil Latin A Dengan Tilde
ä&#228;\00E4&#xE4;U+000E4Huruf Kecil Latin A Dengan Diaeresis
å&#229;\00E5&#xE5;U+000E5Huruf Kecil Latin A Dengan Cincin Di Atas
æ&#230;\00E6&#xE6;U+000E6Huruf Kecil Latin Ae, Ligatur Kecil Latin Ae (1.1)
ç&#231;\00E7&#xE7;U+000E7Huruf Kecil Latin C Dengan Cedilla
è&#232;\00E8&#xE8;U+000E8Huruf Kecil Latin E Dengan Kuburan
é&#233;\00E9&#xE9;U+000E9Huruf Kecil Latin E Dengan Akut
ê&#234;\00EA&#xEA;U+000EAHuruf Kecil Latin E Dengan Circumflex
ë&#235;\00EB&#xEB;U+000EBHuruf Kecil Latin E Dengan Diaeresis
ì&#236;\00EC&#xEC;U+000ECHuruf Kecil Latin I Dengan Kuburan
í&#237;\00ED&#xED;U+000EDHuruf Kecil Latin I Dengan Akut
î&#238;\00EE&#xEE;U+000EEHuruf Kecil Latin I Dengan Circumflex
ï&#239;\00EF&#xEF;U+000EFHuruf Kecil Latin I Dengan Diaeresis
ð&#240;\00F0&#xF0;U+000F0Huruf Kecil Latin Eth
ñ&#241;\00F1&#xF1;U+000F1Huruf Kecil Latin N Dengan Tilde
ò&#242;\00F2&#xF2;U+000F2Huruf Kecil Latin O Dengan Kuburan
ó&#243;\00F3&#xF3;U+000F3Huruf Kecil Latin O Dengan Akut
ô&#244;\00F4&#xF4;U+000F4Huruf Kecil Latin O Dengan Circumflex
õ&#245;\00F5&#xF5;U+000F5Huruf Kecil Latin O Dengan Tilde
ö&#246;\00F6&#xF6;U+000F6Huruf Kecil Latin O Dengan Diaeresis

8. Operator matematika / 8. Mathematical operator

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
÷&#247;\00F7&#xF7;U+000F7Tanda Pembagian, Obelus

9. Surat / 9. Letters

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
ø&#248;\00F8&#xF8;U+000F8Huruf Kecil Latin O Dengan Stroke
ù&#249;\00F9&#xF9;U+000F9Huruf Kecil Latin U Dengan Kuburan
ú&#250;\00FA&#xFA;U+000FAHuruf Kecil Latin U Dengan Akut
û&#251;\00FB&#xFB;U+000FBHuruf Kecil Latin U Dengan Circumflex
ü&#252;\00FC&#xFC;U+000FCHuruf Kecil Latin U Dengan Diaeresis
ý&#253;\00FD&#xFD;U+000FDHuruf Kecil Latin Y Dengan Akut
þ&#254;\00FE&#xFE;U+000FEHuruf Kecil Latin Duri
ÿ&#255;\00FF&#xFF;U+000FFHuruf Kecil Latin Y Dengan Diaeresis

You may also like